Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Grön bild med ordet kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 26 april

Tisdag den 26 april hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.


Statusrapport Etapp 1

När det gäller bredbandsutbyggnad i Norsjö kommun så är alla områden i etapp 1 utbyggda. Samtliga fastigheter, utom fem i Bomarsund, är driftsatta. Markarbetet är färdigställt och det som återstår är en kort sträcka med hängfiber som entreprenören ska montera upp.

Under åren 2017–2021 har totalt 37 byar fått tillgång till bredband. 358 fastigheter är anslitna, varav 241 är bofasta hushåll. Även företag och fritidshus i områdena har i stor utsträckning anslutit sin fastighet. Minimikravet på 175 permanent boende är därmed uppfyllt.

Beräknad kostnad per anslutning uppgår till 55 692 kr exklusive anslutningsavgift. Projektet håller sig inom ramen för total budget.

Kommunstyrelsens beslut: Tar inget beslut i frågan. Det är en informationspunkt.


Riktlinje – Visselblåsarfunktion Norsjö kommun

Samtliga arbetsgivare med mer än 50 anställda, inklusive kommuner och regioner, måste inrätta en visselblåsarfunktion. Det finns krav på vad den här funktionen ska uppfylla.

Visselblåsarfunktionen innebär bland annat att kommunen ska ge möjlighet till rapportering av misstänkta oegentligheter och överträdelser av lagar och regelverk i särskilda rapporteringskanaler. En anställd eller medborgare kan göra en anmälan om de misstänker att någon med ledande ställning inom kommunen ägnar sig åt oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden. Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler från medborgare och medarbetare.

Norsjö kommun upprättar därför en riktlinje för att möta de rättsliga skyldigheterna samt rapporteringsfunktionen.

Riktlinjen inkluderar inköp av stödsystem för att på ett effektivt och strukturerat sätt administrera rapportering, inklusive möjligheten att hantera inkomna rapporter anonymt.

Stödsystemet kostar 20 000 kr och ska finnas på plats före den 17 juli 2022.

Kommunstyrelsens beslut: Säger ja till att köpa in systemet för 20 000 kr.


Motion – Trivselhöjande promenadstråk i Norsjö

Lars-Åke Holmgren har kommit in med ett förslag på trivselhöjande motionsstråk i Norsjö samhälle. Han föreslår att kommunal utveckling får i uppdrag att utreda förutsättningar med investeringskalkyler och driftkostnader för dessa tre delförslag:

  1. En kommunal gång- och cykelväg vid sidan av Trafikverkets vägområde, från Skolgatan till badplatsen.
  2. Strandpromenaden börjar vid badplatsen i anslutning till gång- och cykelvägen och slutar vid Båtviken. Strandpromenaden utförs på ett sådan sätt att snöskottning kan genomföras. Enkel ledbelysning bör ingå i driftkostnader som presenteras. 2–3 grillplatser iordningställs i anslutning till strandpromenaden. Eventuellt med gapskjul/vindskydd.
  3. Utred förutsättningar att göra västra sidan av Noret mera parkliknande. Anlägg en gångväg efter åkanten. Breddning av Noret på ett ställe för att skapa mer sjöliknande miljö. Gärna någon träbro över Noret för att binda ihop parken med de idrottsanläggningar som finns på den östra sidan. Plantera en del träd och buskar för att området ska upplevas ännu mera tilltalande.

Delförslag

Motionens första delförslag är en sträcka på 690–950 meter gång- och cykelväg till badplatsen, för passage över Noret behöver kommunen anlägga en bro. Trafikverket beräknar cirka 20 miljoner kronor per km för att anlägga gång- och cykelväg. Uppskattningsvis är detta delprojekt en investering på cirka 10 miljoner kronor. Gång- och cykelväg längs med statlig väg ligger inom Trafikverkets ansvar och bör inte belasta kommunens budget för investering eller drift.

Motionens andra delförslag är ett promenadstråk längs med sjön från badplatsen till Båtviken. Eftersom promenadstråket ska snöröjas och belysas är det troligen frågan om en gång- och cykelväg även för den här sträckan. Denna sträcka är cirka 500 meter och troligen en investering på cirka 5 miljoner kronor.

Motionens tredje delförslag sträcker sig från Rislidenvägen i väst, längs med Noret och fram till planerat område för ställplatser i öst invid Skolgatan. En sträcka på minst 300 meter. Här föreslår Lars-Åke Holmgren också en eller flera broar över Noret och ett vattenområde, därför antar tjänstepersoner att även denna sträcka också uppgå till cirka 5 miljoner kronor.

Hela projektet uppskattas till mellan 10–30 miljoner kronor i investeringskostnad. Kommunal utveckling driver just nu ett stort antal utredningar. Verksamheten ser positivt till att utreda frågan vidare men önskar skjuta uppdraget framåt i tiden. För att kunna utreda frågan vidare behöver Norsjö kommun också anslå projekteringsmedel.

Kommunstyrelsens beslut: Frågan ska upp till kommunfullmäktige som tar beslut.


Medborgarförslag – Isbana på Norsjön

Det har kommit in ett medborgarförslag om att ploga upp en isbana på Norsjön för motortrafik. Förslagsställaren framhåller att det skulle vara en trygghetshöjande åtgärd att kunna erbjuda ungdomar en plats att köra och sladda utan att vara en fara för annan trafik eller fotgängare.

En isbana på frusen sjö kräver resurser för kontroll av isar, spolning, plogning och regelbundna kontroller. Kvalitén på naturliga isar är något som varierar väldigt mycket från år till år och att arbeta med maskiner på isen ställer mycket höga krav på personalens säkerhet och arbetsmiljö. Detta är något som det i dagsläget inte finns pengar till i verksamhetens budget.

Det finns idag en motorbana inom Norsjö kommun som föreningen Norsjö Motorsällskap driver. Avdelningen fritid och service uppmuntrar förslagsställarna till ett möte med föreningen.  Detta för att prata om vilka möjligheter som finns att engagera sig i föreningen och möjlighet att kunna nyttja den befintliga anläggningen, eller hitta andra lösningar tillsammans med dem, för vintersäsongen. Verksamheten hjälper gärna till att arrangera ett möte om förslagsställarna vill. Kommunal utveckling tackar för förslagsställarens engagemang och anser förslaget besvarat.

Kommunstyrelsens beslut: Säger nej till förslaget.


Information om lokalutredning – grundskola

Verksamhetschef kommunal utveckling Elin Andersson och förvaltare Robert Åman är med på sammanträdet och berättar om lokalutredningen.

K-huset är en byggnad där förskoleklass samt fritidshemmen Duvan och Tranan har sina lokaler. Huset är byggt i början av 60-talet och 2019 började personalen uppleva att inomhusmiljön var dålig. Norsjö kommun har gjort en hel del åtgärder. Bland annat tagit värden; luftfuktighet, temperatur och koldioxidhalt. Höstterminen 2020 gjorde de mögelspormätningar. Ingen träff på den då. Kommunen har gjort en ventilationskontroll och åtgärdat anmärkningar som kom fram.

Norsjö kommun har rivit upp och bytt golv i ett av rummen samt tittat på ventilationen för att se om den passar verksamheten.

Det finns fortfarande saker som kommunen behöver åtgärda. Bland annat saknar yttertaket vettig avluftning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
För att projektera för en nybyggnation som kan ersätta K-huset får kommunal utveckling 3 miljoner kronor. I väntan på projektering och eventuell nybyggnation fortsätter underhållet av K-huset (och andra byggnader) för att se till att det är en god arbetsmiljö och funktionalitet i lokalerna.

Senast ändrad 26 april 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.