Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Grön bild med ordet kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 28 november

Tisdag den 28 november hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.


Demokrativeckan

Norsjö kommun har genomfört en demokrativecka. Representanter från den fasta beredningen samt berörda tjänstepersoner åkte till ett antal byar i kommunen för att träffa medborgarna och diskutera aktuella frågor för respektive område.

De här byarna fick besök:
Pärlbandbyarna
Risliden med omnejd
Bastuträsk med omnejd
Kvarnåsen med omnejd
Bjurträsk med omnejd

Fasta beredningen har gjort en utvärdering av demokrativeckan.
– Bra och tydlig sammanfattning av frågor och svar.
– Marknadsföringen har varit bra.
– Det var bra att tjänstepersonerna deltog på mötena.
– Lokaldemokrati
– Det kan vara bra att i början av mötena informera medborgarna om hur de kan vara med och påverka.
– Under demokrativeckan kom det fram en synpunkt om att Norsjö kommun skulle ha haft en medborgardialog/informationsträff inför beslut av placering av de nya återvinningsstationerna samt gällande avgift för avfall.

Det här ärendet ska upp till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Norsjö kommun genomför ytterligare en demokrativecka nästa höst.
Strategi 2050 blir ett övergripande tema vid nästa års demokrativecka.
Under senhösten 2024 bjuder Norsjö kommun in till öppet hus i kommunhuset för allmänheten.


Fastställande av ferielön 2024

Norsjö kommun anordnar ferieverksamhet för att ge ungdomar i Norsjö en värdefull sysselsättning under några sommarveckor. Det är ger ungdomarna tillfälle att få en första erfarenhet från arbetslivet. Det ger också arbetsgivarna en möjlighet att komma i en första kontakt med framtida arbetskraft. Ungdomarna kan arbeta inom kommunal verksamhet eller i föreningar. Utöver dessa möjligheter erbjuder även kommunen möjlighet att driva sommarföretag genom Young Drive.

Ferielönen ligger långt under vad näringslivet erbjuder vid sommarjobb i deras verksamhet. 2023 års feriepraktiklöner var 60 kr/timme inom samtliga kommunala verksamheter och föreningsplatser.

Förslaget är att Norsjö kommun höjer ferielönen till 70 kr/timme. Det ska vara lika lön inom alla verksamheter och föreningsplatser. Ingen ob-ersättning.

Kommunstyrelsens beslut:
Fastställer ferielönen för 2024 till 70 kr/timme.


Handlingsplan bygdemedel 2024

Norsjö kommun ska för varje nytt år upprätta en handlingsplan för hur bygdeavgiftsmedlen ska användas under året. Länsstyrelsen ska sedan godkänna planen.

38 % av tilldelade medel ska gå till allmänna näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt.

62 % av tilldelade medel ska gå till främjande av kommunens föreningsliv.

Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder om medfinansiering av projekt med bygdemedel ska omfatta åtgärder som långsiktigt bidrar till utveckling och stimulering av näringslivet inom de av kommunstyrelsen 2021-06-08 fastslagna prioriteringarna för 2022 – 2026.

För bygdemedlens föreningsdel föreslår Norsjö kommun en prioritering på social hållbar utveckling. Det innebär investeringar för fungerande mötesplatser, och infrastruktur för friluftsliv som bidrar till ett rikt utbud av aktiviteter och gör bygden attraktiv för boende och inflyttare. Medfinansiering till projekt där externa medel söks för investeringar enligt ovan.

Här kan du läsa handlingsplanen för bygdemedel 2024.

Kommunstyrelsens beslut:
Handlingsplanen för 2024 godkänns och skickas till Länsstyrelsen för fastställande


Norsjö kommuns yttrande avseende fördelning av bygdemedel 2023 – föreningsdelen

Årets fördelning av bygdemedel för Norsjö kommun uppgår till totalt 1 423 721 kronor.

I handlingsplanen har kommunstyrelsen fastställt att 38 % ska gå till näringslivsbefrämjande åtgärder och 62 % till främjande av kommunens föreningsliv. Det innebär att 882 707 kronor ska fördelas till föreningar.

Inkomna ansökningar från föreningar och organisationer uppgår till sammanlagt 1 485 289 kronor.

I handlingsplanen finns följande prioriteringar: Social hållbar utveckling
– Investeringar för fungerande mötesplatser, och infrastruktur för friluftsliv som bidrar till ett rikt utbud av aktiviteter och gör bygden attraktiv för boende och inflyttare
– Medfinansiering till projekt där externa medel söks för investeringar enligt ovan

En politiskt tillsatt arbetsgrupp bestående av två av allmänna utskottets ordinarie ledamöter har arbetat fram förslag till fördelning.

Kommunstyrelsens beslut:
Fördelning av bygdemedel kommer Länsstyrelsen att ta beslut om. Länsstyrelsen utgår från kommunstyrelsens förslag när de tar beslut.


Ställningstagande – anmälningsplikt för kommunalt anställda

I Tidöavtalet mellan regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och samarbetspartiet Sverigedemokraterna anges att ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.

Att personal på skolor, förskolor och fritidsgårdar, inom socialtjänst och bibliotek ska anmäla barn och vuxna bryter mot demokratiska principer och yrkesetiken inom berörda professioner. Dessutom är risken uppenbar att anmälningsplikten kan komma att strida mot befintlig lagstiftning inom flera områden.

Ledningsgruppen i Norsjö kommun har därför formulerat en skrivelse för att tydligt ta avstånd från den föreslagna anmälningsplikten och klargöra att anmälningsplikten skulle innebära ett hinder för kommunen att fullgöra sitt uppdrag. Denna skrivelse har också stöd genom samverkan i centrala samverkansgruppen.

Här kan du läsa skrivelsen

Kommunstyrelsens beslut:
Norsjö kommun ställer sig bakom skrivelsen.

Senast ändrad 5 december 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.